خدمات اینستاگرام

پست عکسی تا 5 اسلاید

طراحی گرافیکی پست اینستاگرام (فقط عکس) 1080*1080 تا 5 اسلاید
به همراه 2 مرتبه اصلاحیه

استوری عکسی

طراحی گرافیکی یک اسلاید استوری اینستاگرام (فقط عکس) 1920*1080
به همراه 2 مرتبه اصلاحیه

ویدیو پرومو تبلیغاتی

طراحی پروموشن ویدیو تا دو دقیقه به همراه 2 مرتبه اصلاحیه

تصویربرداری

2 ساعت تصویربرداری یا عکسبرداری ساکن از مجموعه به همراه ضبط صدا در محیط بسته

تدوین ویدیو تصویربرداری شده

تدوین ویدیو خام تصویربرداری شده (شامل کات سین، درج لوگو، درج تایتل) تا 2 دقیقه

تدوین ویدیو آماده شما

تدوین ویدیو آماده شامل (درج زیرنویس، درج نریشن آماده، درج لوگو، کات) تا 2 دقیقه